IZJAVA O ZASEBNOSTI IN VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

I. SPLOŠNO

Ta izjava o zasebnosti je namenjena seznanitvi obiskovalcev spletne strani www.ternik-bucar.si z informacijami o upravljavcu osebnih podatkov in pojasnilu, katere podatke naša odvetniška družba pri svojem delu zbira in obdeluje ter na kakšni podlagi. Cenimo zaupanje, ki nam ga izkažete s tem, ko nam posredujete svoje osebne podatke, zato sta varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pomembni vodili pri našem delu, z vašimi osebnimi podatki in drugimi informacijami, ki jih prejmemo od vas, pa tako ravnamo z največjo mero skrbnosti in s tem preprečujemo možnost kakršnihkoli kršitev in zlorab.

II. KDO SMO IN S ČIM SE UKVARJAMO?

Upravljavec osebnih podatkov je:

ODVETNIŠKA DRUŽBA TERNIK BUČAR, o.p., d.o.o.
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi


Ustanoviteljica in direktorica Odvetniške družbe Ternik Bučar, o.p., d.o.o. je odvetnica mag. Sonja Ternik Bučar, ki je z delom v odvetništvu pričela v letu 2009. Odvetniki in strokovni sodelavci družbe vam nudimo pravno svetovanje na številnih področjih vašega osebnega življenja in poslovne dejavnosti, naš cilj pa je zagotovitev kvalitetne in hitre pravne pomoči ter učinkovito svetovanje in zastopanje v zadevah posameznikov, podjetij in drugih pravnih oseb ter organizacij. Več o delovnih področjih in zaposlenih v odvetniški družbi, kontaktih in lokacijah, si lahko preberete na naši spletni strani www.ternik-bucar.si.

III. PODATKI, KI JIH ZBIRAMO IN OBDELUJEMO

Odvetniška družbe pri svojem delu z namenom zagotavljanja odvetniških storitev zbira in obdeluje različne osebne podatke strank. Vrsta in količina osebnih podatkov, ki jih zbiramo, se lahko razlikuje glede na vrsto pravnega problema, zaradi katerega potrebujete našo pomoč. Osnovni podatki o strankah, ki jih hranimo v fizični in/ali v elektronski obliki, zajemajo:
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • EMŠO in davčno številko,
 • kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonsko številko) in
 • podatek o naročeni storitvi.
V fizičnih spisih, ki jih vodimo o posameznih zadevah, pa se poleg zgoraj navedenih podatkih zbirajo še osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopka, kot so na primer:
 • podatki o zdravstvenem stanju stranke,
 • podatki o izobrazbi in zaposlitvi,
 • podatki iz zavarovalnih polic,
 • podatki iz pogodbe,
 • podatki o premoženju stranke in
 • drugi podatki, ki jih potrebujemo za to, da stranki lahko svetujemo oziroma zastopamo njene pravice in pravne interese oziroma podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma, ki jih obdelujemo zaradi našega poslovnega razmerja z vami.
V okviru naše spletne strani zbiramo in obdelujemo zgolj podatke uporabnikov spletne strani, ki izpolnijo splošni kontaktni obrazec, in sicer:
 • ime in priimek stranke,
 • elektronski naslov in
 • vsebino elektronskega sporočila.
Dodatno zaradi potrebe vodenja postopka zbiramo in obdelujemo tudi osebne podatke nasprotne stranke.

IV. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOVO

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). Pri zbiranju in obdelavi upoštevamo tudi Zakon o odvetništvu in druge mednarodne pogodbe, predpise EU ter nacionalne zakone, na podlagi katerih mora posredovati osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Glede na navedeno pravno podlago sta zbiranje in obdelava dopustna pod pogojem, da obstoji pravni temelj, ki je lahko:
 • privolitev, ki mora biti prostovoljna, konkretna, informirana in nedovumna;
 • pogodba med odvetniško družbo in stranko, na podlagi katere lahko z namenom izvajanja pogodbe ali z namenom izvajanja ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe, obdelujemo osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • zakoniti interes, razen kadar nad takim interesom prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • zakonska obveznost.
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom zagotovitve naročenih pravnih storitev in izpolnjevanja svojih pogodbenih in zakonskih obveznosti.

Podatke, pridobljene s pomočjo splošnega kontaktnega obrazca na naši spletni strani, obdelujemo z namenom priprave odgovora na vaše povpraševanje, poslano s pomočjo kontaktnega obrazca, da vam zagotovimo storitve ter za namene naše interne administracije in vodenja našega poslovanja. V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način.

V. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam, razen v primerih, ko bi to od nas zahtevala veljavna zakonodaja, kar zlasti pomeni, da smo v določenih primerih zavezani posredovati posamezne osebne podatke državnim organom zaradi izpolnjevanja naših ali njihovih zakonskih obeznosti ali pristojnosti.

Posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko zaupamo našim poslovnim partnerjem – pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah danega pooblastila. Pogodbeni obdelovalci so zavezani osebne podatke varovati z enako stopnjo skrbnosti kot mi in jih ne smejo uporabljati izven namena, zaradi katerega so jim posredovani.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki lahko razkrivajo:
 • administratorju in skrbniku spletne strani,
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme in
 • računovodskemu servisu.

VI. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV

Vse pridobljene osebne podatke skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki se hranijo na varnih računalniških napravah in serverjih, pri čemer so podatki, kjer je to mogoče, kriptirani. Podatki, ki se hranijo v fizični obliki, so vselej pod našim nadzorom oziroma so fizično zavarovani

VII. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Veljavna zakonodaja vam v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

PRAVICA KAJ POMENI?
Pravica do preklica privolitve

Posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov, lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše njegove osebne podatke, če za to obstaja eden od razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (npr. kadar je namen, zaradi katerega so bili podatki dani, dosežen)

Pravica do omejitve obdelave Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da ta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar:
 • oporeka točnosti obdelave osebnih podatkov;
 • ne želi, da se podatki izbrišejo;
 • se podatki ne potrebujejo več za prvotni namen, vendar jih iz pravnih razlogov ni mogoče izbrisati;
 • poteka odločanje o ugovoru o obdelavi.
Pravica do ugovora Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, sme posameznik obdelavi ugovarjati zaradi razlogov, povezanih z njegovim osebnim položajem. V takšnih primerih mora upravljavec pretehtati svoj zakoniti interes in interese posameznika ter dokazati legitimnost obdelave osebnih podatkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov Pravica omogoča posamezniku, da pridobi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvi (ki so mu bili podatki zagotovljeni) pri tem oviral
Pravica do dostopa osebnih podatkov

Upravljavec je posamezniku dolžan omogočiti vpogled ali mu posredovati reprodukcijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje in mu torej zagotoviti dostop do njihove vsebine.

Pravica do popravka Kadar upravljavec razpolaga z netočnimi podatki posameznika, lahko slednji zahteva, da se mu omogoči popravek oziroma dopolnitev nepopolnih podatkov na način, da upravljavcu posreduje točne podatke.

Skladno z veljavno zakonodajo lahko posameznik torej zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Navedeno lahko stori s podajo pisne zahteve, poslane na naslov ODVETNIŠKA DRUŽBA TERNIK BUČAR, o.p., d.o.o., Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na elektronski naslov info@ternik-bucar.si ali preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.ternik-bucar.si.

Če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki hranijo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

VIII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

V primerih, kadar zakon izrecno zapoveduje maksimalni rok hrambe določene vrste osebnih podatkov in je ta rok krajši od roka, potrebnega za uresničevanje cilja, zaradi katerega se podatki zbirajo, hranimo podatke v skladu z zakonsko zapovedjo.

IX. PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja sistemski piškotek »PH_HPXY_CHECK«, ki je potreben za zaščito spletne strani. Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje t. i. brute force napadov (napadov s poskusi ugibanja gesel) in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika. V vašem računalniku se hrani samo za čas trajanja seje.

Pred morebitno namestitvijo invazivnejših piškotkov vas bomo prosili za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov.

X. KONTAKT

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov lahko uporabite splošni kontaktni obrazec ali pa se na nas obrnete po elektronski pošti na naslov info@ternik-bucar.si.

XI. SPREMEMBE IZJAVE O ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico do občasne posodobitve izjave o zasebnosti. Posodobitve bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu.

Direktorica družbe: mag. Sonja TERNIK BUČAR