Gospodarsko - korporacijsko in insolvenčno pravo

  • svetovanje in sestava pogodb in aktov pri ustanavljanju gospodarskih družb in drugih pravnih oseb (društev, zavodov), priprava dokumentacije za preoblikovanje in statusne spremembe v družbah (spremembe firme, sedeža in lastništva, zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala družbe), prenehanje in izbris družbe iz sodnega registra
  • zastopanje strank – gospodarskih subjektov v gospodarskih sporih
  • sestava prijav terjatev upnikov v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave
  • zastopanje strank v postopkih, povezanih s stečajnimi postopki in postopki prisilne poravnave