Civilno Pravo

Civilnopravne pogodbe in druge listine

 • sestava pogodb in svetovanje pri sklepanju vseh vrst civilnopravnih pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi in prenehanju služnosti, pogodbe o razdružitvi solastnine, najemne pogodbe, izdelava izbrisnih dovoljenj, predkupna pravica, prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah, premičninah, vrednostnih papirjih, na terjatvah in drugih premoženjskih pravicah, akta o oblikovanju etažne lastnine itd.)
 • zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb in v postopkih izpodbijanja pravnih poslov


Odškodninsko pravo

 • sestava in vlaganje odškodninskih zahtevkov na sodišča in zavarovalnice, sestava odškodninskih tožb in zastopanje v odškodninskih postopkih
 • zastopanje strank v odškodninskih sporih v sodnih postopkih, pred zavarovalnicami in drugimi organi


Družinsko pravo

 • svetovanje, sestava sporazumov in pogodb pri razvezi/razveljavitvi zakonske zveze in prenehanju zunajzakonske skupnosti, glede delitve skupnega premoženja zakoncev, o varstvu in vzgoji skupnih otrok, preživljanju in določitvi stikov med starši in otroki, o pravici do preživnine nepreskrbljenega zakonca/zunajzakonskega partnerja itd.
 • zastopanje strank v postopkih za razvezo zakonske zveze in ureditve razmerij glede skupnih otrok
 • zastopanje strank v sodnih postopkih v drugih zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki (o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva, materinstva itd.)


Dedno pravo

 • sestava in svetovanje pri sestavi oporok in dednopravnih pogodb (izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku)
 • pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravice do dedovanja v okviru zapuščinskih postopkov
 • uveljavljanje dednopravnih zahtevkov po pravnomočnosti sklepov o dedovanju
 • zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine (izterjava terjatev in izplačevanje dolgov zapustnika)


Stvarno pravo

 • svetovanje in zastopanje strank v postopkih zaradi varstva lastninske pravice (vrnitveni zahtevki, zaščita pred vznemirjanjem, varstvo solastnikov in skupnih lastnikov)
 • zastopanje strank v postopkih za razdružitev stvari v solastnini in za upravljanje stvari v solastnini
 • zastopanje strank v postopkih zaradi varstva služnosti, motenja posesti ali soposesti, za ureditev meje in v postopkih za ustanovitev/prenehanje nujne poti
 • svetovanje in zastopanje strank v postopkih za vzpostavitev etažne lastnine


Izvršilno pravo

 • sestava in vlaganje izvršilnih predlogov zoper dolžnike na podlagi verodostojnih listin in drugih izvršilnih naslovov, predlaganje nadaljevanja izvršbe z novimi izvršilnimi sredstvi
 • sestava in vlaganje predlogov za izdajo predhodnih in začasnih odredb za zavarovanje terjatev upnikov
 • zastopanje upnikov in dolžnikov v izvršilnih postopkih (na javnih dražbah) in postopkih za zavarovaje terjatev


Zemljiškoknjižno pravo

 • sestava in vlaganje predlogov za vknjižbo lastninske pravice, zastavne pravice in drugih stvarnih pravic v zemljiški knjigi
 • svetovanje in zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih